Úvod Webhosting Domény Nápověda Kontakty
již 19 let pro Vás
Ověřte si doménu, zda je volná

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb www na serveru CYBERHOST.cz. Tyto smluvní podmínky jsou platné v aktuálním znění a závazné mezi:

Poskytovatel

CyberS s.r.o.
Doležalova 1056/25
Praha 9
198 00
IČO: 27871002
DIČ: CZ27871002

a

Objednatel ("Zákazník")1. Předmět smluvních podmínek

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je závazek Poskytovatele zajistit provoz virtuálního serveru Zákazníka na síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti Internet s využitím protokolu HTTP a služeb s tím souvisejících.

2. Registrace doménového jména

2.1 Vlastníkem doménového jména se stává Zákazník, nikoli Poskytovatel. Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u registračních autorit.

2.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře zákazníka, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.

2.3 Zákazník se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.

2.4 Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.

2.5 Poskytovatel si vyhrazuje zamítnout objednávku domény v případě podezření na nesprávně vyplněné údaje.

3. Provoz serveru

3.1 Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.

3.2 Provoz programu Zákazníka, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Zákazník odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Zákazník prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči Zákazníkovi ani třetím stranám.

4.2 Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v o tázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami.

4.3 Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Zákazníka v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Zákazníkovi ani třetím stranám.

4.4 Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem k zrušení účtu Zákazníka.

4.5 Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Zákazník v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu.

4.6 Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.

4.7 Zákazník ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Provozovatele nebo třetí strany.

4.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.

4.9.1 Server poskytovatele nesmí být využíván pro ukládání velkých souborů objednatele (velký soubor se rozumí soubor větší než 30MB), popř. pro zpřístupňování těchto velkých souborů třetím osobám za účelem jejich stahování (vytváření jejich kopií) ze serveru. Za takové soubory se dá považovat i jeden soubor rozdělený po více menších souborech.

4.9.2 Server poskytovatele nesmí být využíván pro ukládání souborů bez vztahu k webovým stránkám uživatele.

4.9.3 Server poskytovatele nesmí být využíván pro ukládání souborů za účelem vytvoření "download centrer", tedy stránek, u kterých je účelem sdílení souborů pro jiné uživatele. Do těchto souborů nelze počítat soubory využívané jako strukturu webových stránek.

4.9.4 Server poskytovatele nesmí být využíván pro provozování systému BUX.TO a dalších klikacích systémů stejného či podobného charakteru.

5. Platební podmínky

5.1 Zákazník se zavazuje zaplatit měsíční poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak).

5.2 Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo zastavit provoz domény bez udání důvodu bez nároku na náhradu škody ze strany Zákazníka.

5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby pro tuto smlouvu platné a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny sazeb budou Zákazníkovi předem písemně oznámeny.

6. Věrnostní systém

6.1 Z každé uhrazené platby obdrží zákazník věrnostní body ve výši 5% z částky bez DPH, které následně může využít na vybrané zboží či služby z katalogu odměn. Katalog odměn nalezne Zákazník v administračním systému pod odkazem "Odměny".

6.2 Věrnostní body lze využívat pouze po dobu, kdy zákazník využívá službu, ke které se odměna vztahuje. Jakmile služba vyprší nebo je ukončena (například převodem domény či webhostingu ke konkurenční společnosti), zanikají automaticky věrnostní body získané z této služby.

6.3 Vybraná odměna bude poskytnuta Zákazníkovi do 30 dní od odeslání objednávky.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provoz služby se sjednává na dobu určitou dle zvolené periody platby objednané služby.

7.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověd musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď s okamžitou platností.

7.3 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Zákazníka, nemá Zákazník nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období. Zákazníkovi vzniká nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

7.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud Zákazník trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. V případě změny DNS záznamu, nebo technického kontaktu domény, není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby. Tímto není Zákazník zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní služeb.

7.5 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Zákazník nárok na vrácení poměrné části poplatku za služby za nevyužité období s výjimkou bodu 7.4.

7.6 Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.